358 DE HAAGSCHE NOTARISSEN. Hij was io jaren als secretaris in dienst geweest van den generaal John Norris. Zie p. 333. gehuwd ie met 6 kinderen. 2) Tr. 1607 fol, io2vs. o.a. Jan Reijnbouts Elisabeth Reijnbouts Danckaert Reijnbouts (die volgt). 2® in Juni 1617 in de groote kerk te’s Gravenhage met Alithea Sijnerts. 3) Hij woont eerst aan de z.z. van de Poten Tr. 1595 fol. 124.VS., daarna aan de z.z. van het Buitenhof in een huis dat hij van Dr. Jehan Lap van Abcoude in huur had, en verhuist 1 Mei 1604 4) naar het huis genaamd de Roode molen in de Hoogstraat „hou dende comptoir in ’t Binnenhoff” Tr. 1596 fol. 80. 5) 14 Mei 1605 koopt hij een huis in ’t Oosteinde (Poten) Tr. fol. 112 en 5 Maart 1607 een huis aan de o.z. van de Houtstraat Tr. fol 51. 6) 1) 4e boek van de Appointementen fol. 203. 2) Omtrent het huwelijk van een zijner zoons in 1624 teekent Susanna Hoefnagel moeder van Constantijn Huygens in haar dagboek aan6 MeertEnde noch een bruydegom die niet vergeten en dient, dat is een sone van ouden Danckaert, notaris, wewener van omtrent 42 jaar, en trout met de cameniere van jouftvr. VolbergenTrijntge Trijntgen. Sij geeft her 1000 gl. me te houwelijck, swycht al, swycht al, den bruygom van de dochter is daer as je weet. Constantijn Huygens: Studiën door Th. Jorissen p. 359. 3) Mededeeling van den heer Fred. Caland. 4) 6e boek van allerhande Appointementen fol. 222. vs. 5) Den yen Oct. 1592 werd hem op zijn verzoek vergund „te zynen costen te doen maecken een comptoerken op ’t Binnenhoff alhier aen de zuytzijde”, 2e Memoriaal van allerhande zaken, fol. 345. 6) Dit huis verkoopt hij den 28en October 1609 aan Johan van Aertss. Tr. fol. 279.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 376