29 HET KATHOLICISME, ENZ. gesticht op 2 Voorzitter van van het Gebouw plaats had van plaats van gekozen Den 9. De St. Jacobus-Vereeniging. Opgericht in 1885 en onderworpen aan het oppertoezicht van den Bisschop van Haarlem stelt deze Vereeniging zich ten doel zoo spoedig en zoo volledig mogelijk te voorzien in de hier nog bestaande behoeften van het R. K. Onderwijs, in zonderheid voor arme kinderen, jongens en meisjes. Als middel om dit doel te bereiken dient vooral de school- penning-collecte, welke op Zon- en feestdagen onder iedere H. Mis plaats heeft, zoo ook de jaarlijksche collecte, die op Witten Donderdag in de verschillende R. K. Kerken van ’s-Gravenhage gehouden wordt. Het ledental der Vereeniging bestaat uit de Eerw. Pastoors hier ter stede en een gelijk aantal Vincentianen, door het bestuur der St. Vincentius-Vereeniging gekozen. Voorzitter is de HoogEerw. Deken, Mgr. Heijligers. Het R. K. onderwijs hier ter stede heeft reeds zeer veel aan deze Vereeniging te danken. 10. Nederlandsche R. K. Volksbond. Afdeeling’s-Graven hage. Deze Bond onder aanroeping van den H. Willibrordus opgericht in 1888, heeft zijnen hoofdzetel te Amsterdam en stelt zich volgens zijne statuten ten doel, door samen werking der leden in den geest en volgens de beginselen der R. K. Kerk vooral den werkmansstand en de kleine burgerij te beveiligen tegen de socialistische dwalingen van onzen tijd. De Haagsche Afdeeling, waarmede wij ons hier hebben bezig te houden, werd, na eenige voorafgaande bijeenkomsten en besprekingen, voor goed Febr. 1890, toen door den heer W. Pastoors, de Afdeeling Amsterdam, in den foyer v. K. en W. alhier de eerste installatie 441 aspirant-leden. Kort daarna werd in het voorloopig comité een définitief bestuur en trad de heer A. G. Piet als Voorzitter op. 22 Mei ontving de Haagsche Afdeeling door be-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 37