den Haag 1618—1621. 35. Lenaert Ketting. 3) 36. Jan Lap. 363 DE HAAGSCHE NOTARISSEN. Zoon 1619 1620. van de J) Kohier 10- penning fol. 50. 2) Mededeeling van den Heer M. G. Wildeman. 3) Pieter Sebastiaansz. Ketting van Strijen werd 27 November 1592 toegelaten als notaris te Delft. 4) Den i,3en Juli 1595 werden hem door de Staten van Holland brieven van creatie verleend, „vermits het onlangs overlijden van twee notarissen.” Register der resolutiën p. 287. 5) Mededeeling van den heer Fred. Caland. 6) Protocol 1601 1603. 7) J. C. van der Muelen: De Registers der graven in de Kloosterkerk, p. 11. s) Misschien Aert Lap Woutersz., hellebardier van den grave van Boussu, stadthouder van Hollant. Tr. 1569 fol. 59 vs. Zijn weduwe woont in 1561 aan de zz. Papestraat. Een dochter Lucie wordt in Juni 1581 in de Groote Kerk begraven. 2) 21 Juli 1595. 4) Zoon van Jacob Ketting. trouwt 21 November 1638 in de Groote kerk te ’s Gravenhage met Adriana Lucas de Reus weduwe Joris Faes. Vroedschap van Weesmeester Hij woont „bij de marckt in de vergulde schrijvende hant” 6) waarschijnlijk in het Gortstraatje op de plaats waar nu de Kettingstraat is. Eenige zijner protocollen berusten in het Notarieel archief thans bewaard wordende op het Rijksarchief (z>e P- 34+)- Hij is waarschijnlijk begraven in de Kloosterkerk, i) 23 Januari 1578. van Aert Lap. 8)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 381