37. Heer Lubeeck Dircxsz. 38. Jan van Manezee Adriaansz. 364 DE HAAGSCHE NOTARISSEN. 7en Februari 1580 werd een kind begraven van Naerden. Mededeeling van den heer n. en o. van 1590 fol. 86 2) waarschijnlijk atkomstig uit Naarden. x) „Bij den Hove van Hollant van nyeuw geadmitteert tot d’exercitie van ’t Notarisschap.” Hij woonde op het Buitenhof ten „de lavanderije” Tr. 1582. fol. 44 en 14 November 1560. gecreëerd door Nicolaas van Assendelft. „Pater ende confessoer van het convent van Maria in Galilea in de Poten.” Tr. 1562. fol. 10 vs. bezit een vicarie in de St. Jacobskerk. sterft vóór 1599. 3) 31 Juli 1593. gehuwd met Maria Criep dochter van Adriaan Criep Willemsz. procureur van het Hof. 4) Kinderen: Tr. 3 April 1611. Elisabeth gehuwd met Jan Buys. 1) Een Jan Aertsz. Lap Tr. fol. 59 vs. Den 4en en Jan Aertsz. Lap van M. G. Wildeman. 21 Maart 1546 werd als notaris te Naarden toegelaten Lambrecht Albersz. Lap. Register der Notarissen. R.A. 2) Jan Lap verzoekt in 1593 „dat soude gemaect werden een straetwech van zijn huys responderende op de middelstraet die jegenwoordelijck werd gemaect.” 3e Memoriaal van alre- hande zaecken. R.A. fol. 92. 3) De Riemer 1730, dl. I, p. 320. 4) Jan van Manezee was dus een zwager van den notaris Frans Criep. (Zie p. 356). Als een neef van zijn kinderen wordt in 1611 genoemd de notaris Jan Purtyck. Tr. was in 1569 secretaris van Naarden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 382