42. Herman Proost. 2) 366 DE HAAGSCHE NOTARISSEN. advocaat voor het Hof. Maria in van 1547 als notaris voor. (Zie Tr. n notaris Tr. 1598 lol. 50. van het Convent 1) Kohier 10 Penning, fol. 24 vs. 2) Mr. Egbert Heynricxsz. Proost ontving den 24=" December 1598 zijn aanstelling als notaris te Haarlem. Den I2den Januari 1601 legde hij zijn functie neer. Register der notarissen. 3) Overlijdt 5 Januari 1564. M. G. Wildeman. Aanteekeningen uit de Rentmeestersrekeningen der St. Jacobskerk p. 71. 4) Een zoon was in Mei 1560 overleden, een tweede kind in November 1562. Als voren pag. 39 en 68. 6) Hofboek 1561. fol. 192 vs. In 1553 woont zijn weduwe daar nog. x) Hij komt reeds in 1536 „als notaris voor.” (zie Tr. 1571 fol. 43 vs. en is in of vóór 1542 overleden. Tr. fol. 171. 8 Juni 1548. gehuwd met Magdalena van der Goes, dochter van Cornells van der Goes Pietersz. auditeur van de Rekenkamer en van Anna Coenraets. 3) Kinderen4) Tr. 1563 fol. 112. Cornelis Proost. Herman Johan Marytgen Pieter Vincent Hij was Galilea in de Poten. Komt reeds in 1564 fol. 39 vs.) Hij woont aan de wz. van de Torenstraat. 5) Koopt in 1566 een huis en erf aan de z.z. van de Kleine Lombardstraat ten o. en n. van zijn woning en in 1571 „een thuyn ende erffve met een klein steenen huys daerinne staende, gelegen in de Thoorenstrate”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 384