49. Gijsbert Ruysch. 50. Jan de la Ryve Jansz. 2) 51. Willem Schouten Janszn. 369 DE HAAGSCHE NOTARISSEN. 24 VS. Mei 1610 1) Gijsbrecht Ruysch, secretaris van de Generaliteits-reken- kamer verkoopt 19 Mei 1623 een huis in de Houtstraat aan den commies Willem Schade. Tr. Jacob Ruys „geweecken uyt Breda, nu wonende tot Rotter dam”, ontvangt zijne aanstelling als notaris aldaar 30 April 1582. Register der notarissen. 2) Waarschijnlijk een zoon van den snijder Jan de la Ryve. Tr. 1539 fol. 29 vs. a) Mr. Sebastiaan Schouten, priester van de Memorie in den Haag, maakt bij testament van 5 November 1561, verleden voor den notaris Herman Proost tot zijn universeelen erfgenaam, zijn neef Cornells de la Ryve Jansz., Tr. 1571 fol. 8. Deze Cornells de la Ryve passeert te Rotterdam ten huize van den testateur aan de Botersloot, den 2en Augustus 1583 het testament van Johan van Oldenbarnevelt en Maria van Utrecht. Algemeen Nederlandsch Familieblad. 1883/84 No. 46. 4) 7 Januari 1562 wordt „geopent een graft voer ’t kindt van Willem Jansz. Schouten, auditeur van de Rekencamer.” M. G. WildemanAanteekeningen uit de Rentmeestersrekeningen der St. Jacobskerk, p. 67. 29 September 1593, wonende in de Poten. Tr. 1600 fol. 334 Hij verkoopt zijn woning aldaar den 1™ aan Julius Cesar Harinck. 18 April 1556. gehuwd met Anna Schouten Cornelisdr. Tr. 1578, fol. 116 vs. Hun zoon, Cornelis de la Ryve, secretaris van Rotterdam oefende tevens de practijk als notaris 3) aldaar uit. Tr. 1578 fol. 116 vs. Hij woont aan de z.z. van de Papestraat. Tr. 1543 fol. 198. 12 Januari 1551.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 387