56. Dirk Janszn. van Woerden. DE HAAGSCHE NOTARISSEN. 371 Woerden. Jeruzalem en overlijdt in 1570 op het eiland Rhodus in Turkije. (Zie pag. 330 e. v.) Op 13 Maart 1555 „bij de Co. Majesteit ende zijnre Secreten Raide geadmitteert ter exercitie van ’t officie Merk van den notaris Dirck Jansz. van Michiel Jansz. van Woerden, secretaris van Haarlem, werd 16 October 1578 toegelaten als notaris aldaar. Register van de notarissen. 2) ae Memoriaal van Mr. Bartholt Ernst fol. 31. van notaris publyck omme ’t zelffde officie te mogen exerceren over alle zijne Majesteits landen van herwaertsovere.” 2)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 389