HET KATHOLICISME, ENZ. 30 noeming van Z. D. H. den Bisschop van Haarlem haren Geestelijken Adviseur in den persoon van den Eerw. Heer J. M. van Erven Dorens, destijds kapelaan der parochie van den H. Jacobus te ’s-Gravenhage. Deze, thans Pastoor der parochie van het H. Hart van Jezus, staat haar nog altoos in dezelfde functie ter zijde, en aan zijnen ijver en tactvol beleid is zonder twijfel voor een groot gedeelte de gestadige bloei en de hoogst ordelijke samenwerking te danken, waardoor de Haagsche Afdeeling op zoo bijzondere wijze uitmunt. De Heer A. J. Piet trad in 1893 als Voorzitter af en werd opgevolgd door den Heer A. Th. Boogmans, die in 1895 eveneens zijne functie neerlegde en plaats maakte voor den tegenwoordigen president, den heer C. J. L. Hofman. Reeds spoedig deed zich de behoefte gevoelen aan een eigen vergaderlocaal. Daarvoor werd in 1892 de buiten gebruik gestelde hulpkerk in de Da Costastraat aangekocht die vervolgens, inwendig verbouwd en voor hare nieuwe bestemming ingericht, reeds den 5 Mei door Mgr. Heyligers gewijd en als vergaderplaats van den R. K. Volksbond in gebruik werd genomen. Sinds eenige maanden is een nieuw gebouw in de Nieuwe Molstraat voor dit doel open gesteld. Met toestemming en onder toezicht van het algemeen bestuur der Afdeeling kunnen zich in den Bond onder- afdeelingen en vakvereenigingen vormen, waarvan echter niemand lid kan zijn, zonder lid van den Bond te wezen. Die welke zich reeds gevormd hebben zijn o. a. de volgende: SA Barbara-Vereeniging, opgericht in 1890 met het doel de overleden bondsleden en hunne echtgenooten naar hun laatste rustplaats te vergezellen. Voorzitter: S. Willard. Hoidbewerkersgilde „Geloof en Arbeid”, opgericht den 8 Dec. 1891. Voorzitter: J. F. Groenewegen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 38