3i den H. Antonins HET KATHOLICISME; ENZ. Uitkeerings- en Ondersteuningsf'onds bij ziekte en over lijden, onder bescherming van den H. Joannes de Deo, opgericht i Febr. 1891. Voorzitter: M. van Kol; genees kundig Adviseur: Dr. A. F. A. M. van Dommelen. Hier aan is nog een Ziekenfonds verbonden waaraan als geneeskundigen verbonden zijn de heeren doctoren P. Berends, F. J. Taverne en J. Steger voor ’s-Graven- hage, E. A. Keuchenius voor Scheveningen, H. Hamburg als tandarts en Mr. E. F. M. Hanlo als administrateur. MetaalbewerkersgildeGodsdienstzin en Plichtsbetrachting'’ onder patronaat van St. Eloy, opgericht den 8 Febr. 1892. Voorzitter: J. B. van Heijst. Kalk- en Steenbewerkersgilde „Eendracht”onder pa tronaat van St. Marinus, opgericht 16 Mei 1892. Voor zitter L. Timmermans. Vereeniging van Melkhandelaren, onder patronaat van St. Alphonsus Rodriguez, opgericht 30 Dec. 1892. Voor zitter: N. J. C. v. d. Waart. Schildersgilde „Eendracht”onder patronaat van St. Lucas; opgericht 17 Jan. 1893. President: A. J. Lescuere. Aan dit gilde is een vakschool voor schilders verbonden. Teekenschool, opgericht in Oct. 1893. Deze geniet eene rijkssubsidie van ƒ700, een gemeentesubsidie van ƒ350 en eene subsidie van de Prov. Staten van 250 ’s jaars. Voorzitter: Th. Lazerom; technisch Adviseur: J. H. A. Mialaret, Ingenieur-Architect; directeur: P. J. A. M. Haaring, leeraar M. O. handteekenen. Spaarkas, onder bescherming van van Padua, opgericht 1 Jan. 1897. Voorzitter: C. J. L. Hofman; Finantieel Adviseur: H. P. J. Truffino. Brood-, koek- en banketbakkersgilde St. Hubrecht” opgericht 2 Mei 1897. Voorzitter: B. G. Schneiders. Verder bezit de Bond hier ter stede zijne Zangver- eeniging „St. Cecilia”, zijn Harmonie-Orkest „Godsdienst

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 39