57. Jacob Dircxszn. van Woerden. 58. Jan Wolft’Jansz. 2) DÉ HAAGSCHE NOTARISSEN. 372 het Hof 1564— 1591. Curator 1) 3e Memoriaal van Mr. Bartholt Ernst fol. 229 en 4e Memo riaal van denzelfde fol. 48. 2) 19 Februari 1559 betaelt Jan Wolff, notaris, van de copie van een insinuatie tot versouck van den Hage gedaen ende noch van een acte van daerop gevolcht tsamen 80 sch.” „6 April 1563 betaelt als voren „van twee insinuation ghedaen aen Dirck Coebel op te Loo ende de weduwe van Ylpendam met twee ghetuyghen bij haar gebracht te samen dye somme van 23 sch „Noch betaelt denzelfde, van te grosseren d’instructie tegen -Coebel om additie tot Mechelen daerop te maecken, groot 13 bladen, 8 sch. 6 d. M. G Wildeman. Aanteekeningen uit de Rentmeesters- rekeningen der St. Jacobskerk, p. 114 én 120. gecreëerd bij Cornells van Mierop; acte van admissie voor het Hof 3 September 1560. gehuwd met Johanna van Wijck? Zij hertrouwt met Philips de Marottel. Tr. 1595 fol. 124. Hij was een zwager van den notaris Frans Criep. Tr. 1591 fol. 13 vs. Substituut-griffier van over Claas en Leonard van Westerbeek en over de nagelaten goederen van Adam van Westerbeek. Hij koopt in 1561 het huis genaamd ,,’t Wolffgen”, gelegen aan de z.z. van de Spuistraat, fol. 75 vs. Zoon van den voorgaande. 3 December 1584, Procureur voor het Hof. Hij werd begraven in de Groote Kerk 13 Maart 1627. 22 September 1558. Hij was in Augustus 1554 „nair voorgaande nomi natie van den bailluw, schoudt, scepenen ende gerechte van den Haige bij mijnen heeren den President ende

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 390