59. Otto van Zetten Jansz. DE HAAGSCHE NOTARISSEN. 37 de aan o.z. buitenvader fol. 105 vs., Hij woont Tr. 1568 fol. 22. Hij overlijdt in 1584. 3) 6 April 1598. wonende alhier. 1) De Riemer, dl. II, p. 122. 2) In 1567 was Jan Wolf wegens het maken van „groote oproerte ende seditie onder’t dexel van de nyeuwe gerepro- beerde religie” door den Baljuw van den Haag veroordeeld „tot bannissement ende confiscatie van goeden.” Zijn goederen werden dientengevolge in 1568 publiek verkocht. In het transport- boek wordt deze acte van verkoop aldus omschreven: De Baljuw van den Haag verkoopt „na voorgaende procedueren van Co. Majesteits weeghen vercreghen up ende jegens Jan Wolff de oude ende vonnisse condempnatoir met confiscatie van goeden bij scepenen van den Hage jegens Jan Wolft', gegeven den i2«n Septembris 67 lestleden, ende zeeckere kerckgebooden, cryeren ende subhastatien daernae gedaen in ’t openbaer na den beckengeslach ter presentie van den schout, burgemeesteren ende gerechte van den Hage in ’t stadthuys aldaer, up huyden dato ondergescreven, alst meest daeromme biedende ende hoochste myndere etc. de halve huyssinge ende erve van Jan Wolff voorss., staende ende gelegen in de Nyeuwestraet over ’t Stadthuys etc. J. Marcus sententien en indagingen van den Hertog van Alva p. 264. Tr. 1568 fol. nóvs. 3) De Riemer dl. II p. 122. van de Nieuwstraat. 2) tresorier o.a. 1561 1563, opnieuw aangesteld 5 Dec. 1578. Vroedschap 1577 en 1579—1584. Schepen 1577 1578. Talman en procureur voor ’t Gerecht, Kerkmeester van de St. Jacobskerk. van het Arme Weeshuis. Tr. 1582

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 392