60. Mr. Adriaen Zuyermont 2) 1525 1531. 3. Franchoys de Jonge. 375 DE HAAGSCHE NOTARISSEN. van 24 October 1525. woont in 1532 in de Schoolstraat. (Zie Tr. 1542 fol. 183VS.) Notarissen, die in den Haag hebben geresideerd, maar wier acte van admissie niet in het Register van het Hof staat ingeschreven. 1. Nicolaas Caron. zie pag. 345. 2. Pieter de Hanschoewercker ook wel genaamd „Pieter Jansz. geseijt de Hantschoewercker, openbaer Notaris residerende te ’s-Gravenhage ter exercitie van ’t selve notarisschap geadmitteert bij mijn Heeren van de Provinciaelen Raeden over Hollant, Zeelant ende Westvrieslant”. Tr. 1599 fol. 86. Hij had een huis aan w.z. van de Spuistraat, (Tr. 1595 fol. 239, 1597 fol. 197VS) en hij had in gebruik „het erff ofte thuyn van outs genaempt het cleijn ackerlandt gelegen aen ’t Buytenhoff alhier. Notaris publiek. gehuwd met Lijntge van Hulssen. Tr. 1593 fol. 122 heeft een huis aan de n.z. van de Spuistraat. Tr. 1597 fol. 209VS. en 217VS. 2) Mr. Willem Zuyrmont, Apostolisch-notaris charter Delfland, 1501, R. A. Woont aan de w.z. van het Noordeinde. Hofboek 1466, fol. 24 en 1512. Gheryt Zuermont Willemsz., Hofboek 1512, fol. 127. Cornelia Geryt Zuermontsdochter. Register der Appoin- tementen 1529, fol 22. 9e boek van alderhande Appointementen 1618 fol. 316.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 393