6. Mr. Willem du Pin, 2) 7. Pieter Pols. 8. Govert van Rijswijk. 376 DE HAAGSCHE NOTARISSEN. 4. Jheronimus Mathijsz. alias Swayers „notarius Apos- tolicus ende gezworen bode alhier. 5. Dirck van Noye (of Noyee), „Openbaer Notaris bij den Hove van Holland”. „Hij passeert in 1582 een acte ten huize van Vrouwe Eleonora van Egmont, graeffinne van Hontkercke, staende in ’t Voorhout, wesende den huyse van den heere van Wassenaer.” Tr. fol. 31. geboren te Leuven, eertijds notaris bij den Raad van Brabant. Hij woonde in 1588 te ’s-Gravenhage. Notaris, wonende te ’s-Gravenhage, „clercq in de Griffe van den Hove van Hollant”. Tr. 1594 fol. 115 en 123. Hij koopt in 1589 een huis aan de Poten. Tr. fol. 80. Hij heeft van Burgemeesters van den Haag gehuurd -het 3e huisje in de Halsteeg 3), woonde waarschijnlijk in 1589 op den Kneuterdijk. 4) z.z. van de Processen voor het Hof 4 Dec. 1564. '-) Missive van Burgemeesters en Schepenen van den Haag aan het Hof in zake zijn verzoek „om’t officie van’t nootariaet- schap te mogen bekleden”. s) Rekening van den Tresorier 1587 e. v. 4) Accoord tusschen Franchoyse en Sabina van Egmondt en Govert van Rijswijk notaris „dat hij in pantschap ende op een wederlossen hebben ende gebruycken sal seeckere huyssinge ende erve staende achter den huyse van Egmondt op den Kneuterdyck met een huysken, staende in de Hooge Nieustraat” Tr. 1589. fol. 58 vs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 394