BIJLAGE A. i) Missiven en requesten aan het Hof. den Haege. M. Benninck Secretaris) (Adres Mogende, Edele, hoochgeleerden, wijse, discrete heeren, den President ende Raeden van den Hove van Hollant. Brief van Haag voor Mogende, Edele, Hoochgeleerde, Eersaeme, Wijse, Discrete Heeren, wij gebieden ons in alder dienstwillicheijt tot Uwe M(ogende) E(dele). Alsoe de heeren Staten op onse nominatie belieft hebben te verlenen Lenert Jacobsz. Kettingh, brieven van creatie tot het notariaetschap, es daeromme ons versouck ende vruntlick begerendat Uwer Edele gelieve den voornomde Lenert Jacobsz. texamineren ende tot dexercitie van ’t notariaetschap te admitteren. Hier mede Mogende Edele Hoochgeleerde, Wijse, Discrete Heeren u den almogenden Godt bevelende. Geschreven inSgraven- haege den XVIIIen Julij Anno XV° vijff ende tnegentich. Uwer Edele goede vrunden Schoudt, Burgemeesteren ende Gerechte van voorschrijving van de Regeering van den Lenert Jacobsz. Kettingh.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 396