BIJLAGE B. i. 2. 3- 4- 5- 6. i) Register der Notarissen R. A. Sullen an God ende zijn heylighen woort zweeren dat zij zullen weesen getrou der Co. Maj'. Prince van dese landen. Dat ze hem zullen eerlicken dragen in t officie van ’t notarisscap ende dat trouwelick exerceren. Dat se nyet en zullen staen over eenighe contracten die zij weeten oft vehementelicken presumeren te weesen fraudeloes, simulaet oft anders nae rechte verhoeden. Dat se oick nyet zullen staen over testamenten dair inne soude geschien exheredatie dan mit expressie van zaicken ende in presentie ten minsten van twee scepenen van den plecke als getuyghen. Dat zij oick nyet en zullen staen over testamenten ofte anderen contracten daer eenighe onroerende goeden, erven ofte onlosbaer renten getransporteert ofte gemaict zullen wordden eenige gheestelycke plaetsen contrarie die placcaten van der Co. Maj4. Dat zij oock van alles wes voor hem geschiet ende gepasseert zal worden deuchdelicke protocollen houden zullen. I. „Den eedt van den Notary sen” (vóór de hervorming)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 397