380 DE HAAGSCHE NOTARISSEN. 7- 8. 9- i. annos 9- II. „Den Eedt van den Notarissen.” 2) (na de hervorming) 6, 7> 8. 2. 3- 4- 5- Dat zij gheen obligatien oft anderen verbandtbrieven maicken zullen sub penis camere. Dat zij in allen heuren instrumenten zullen stellen annos Imperii. Ende voorts al te doene dat getrouwe ende legael riotarius schuldich is ende behoirt te doene. Ick sweere dat ick getrouw wesen zal de hooge Overicheijt ende Graeftelycheijt van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt. Dat ick mij eerlijcken zal draegen enz. 3) Dat ick niet staen en zal over eenige contracten enz. Dat ick oock niet staen en zal over testamenten enz. Dat ick oock niet staen en zal over testamenten ofte andere contracten enz., contrarie de placcaten van de Heeren van den lande. Dat ick van als, wes voor mij geschiet enz. Dat ick geene obligatien enz. Dat ick in alle mijne instrumenten stellen zal Imperii sonder voortaen te stellen in dezelve instru menten de jaeren der Pausen. Dat ick niet en zal ontfangen ofte passeren eenige obligatien, geloften ofte contracten, alienatien, testa menten ofte laeste willen van persoonen mij onbekent tenzij dat de getuygen in de voorschreven instrumenten 1) Dit artikel is den 6 November 1528 ingevoegd. 2) Protocol van den notaris A. Turck. Gedrukt met eenige kleine afwijkingen bij Mr. Simon van Leeuwen. Praktijk der Notarissen 1680 p. 318. 3) Alleen wanneer de tekst afweek van het eerste formulier van den eed, heb ik de artikels in hun geheel opgenomen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 398