BIJLAGE D. 1) 3e Memoriaal mr. Pieter Hanneman p. 287. Formulier van een acte van admissie als Notaris voor het Hofl\ Alsoo N van de Ridderschap etc. geïmpetreert hebbende bryeven van creatie nopende t offitie van notarisschap, aen den Hove van Hollant versocht heeft admissie omme tselve notarisschap te mogen exerceren ende bedienen, soo ist dat ’t voorss. Hoff gesien ende gevisiteert heb bende die voorss. bryeven van creatie, mitsgaders die nominaetie ende recommandaetie van N, den voornomden N alvooren afgenomen hebbende den eedt van getrouwicheyt, volgende het formulier bij den heeren Staten van Hollant eertijts uuytgegeven in date den 8en Novembris vier ende tachtich hem voorgelesen, mitsgaders den eedt tot tselve officie van outs gestaen hebbende, dien hij daertoe aen handen van N, raedt ordinaris als commissaris daertoe gecommitteert, gedaen heeft, den selven N geadmitteert heeft ende admitteert hem by desen omme tvoorss. officie van notarisschap te exerceren ende bedienen navolgende syne voorss. brieven van creatie. Aldus geresolveert bij mrs. Gerrit van Wyngaerden, heere van Benthuysen, ambochtsheer van Soetermeer etc. president, Jheronimus van Borre, Frederick Verhorst, Gerart Duess, Jacob Pauli ende Niclaes Crompholt, raets- lieden van Hollant den 15“ Septembris anno 1592.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 404