BIJLAGE E. novembris anno 1548. 2' Memoriaal mr. Jan van Dam fol. i4va. Revocatie van 't notariscap van mr. Dirck Adriaensz. van Crimpen Alzoo den Hove van Hollant gebleecken zijnde dat mr. Dirck Adriaensz. van Crimpen bij sentencie van die van den Gerechte van der Goude injuriarum gecondemneert ende mitsdien infamis was, zoe is dezelfde mr. Dirck voir den voorss. Hove bescreven ende gecompareert ge weest, ende nadat hij dairop gehoirt was ende daer jegens nyet en wiste te seggen, soe eest dat t voorss. Hoff gerevoceert heeft ende revoceert tzelfde Hoff mets- desen zijn admissie tot dexercitie van t notarisschap in den jaire 34 gedaen, interdicerende hem tzelfde officie voertaen meer texerceren ende verclarende dat zulcke acten ende instrumenten als hij als notaris soude mogen doen ende expedieren van onwaerden geacht ende gehouden sullen werden. Gedaen in den Hage den 17"’

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 405