389 DE HAAGSCHE NOTARISSEN. Elysabeth was ende noch zeeckere vroupersoen bij hem genomineert mit noch eenige andere, die hij gevanghen nyet onthouden en heeft, dair zij spraicken van der ordon nantie der heyliger kercken als zeggende die te weesen insettinge der menschen affgoderie ende die kercke een hoerhuys, mit meer andere blasphemie tegens ’t heylige eerwairdige sacrament. Dat hem gevangen gelevert es zeeckeren brieft', die hij gevangen zeyde gescreven te zijn bij een vroupersoen, bij hem genomineert, aen Lysbeth Dircxd1" zijn huysvrouwen suster om t opscrift dairop te scriven, ende dat denzelven brieft'inhielt quade woerden van de sacramenten ende andere heretycque doleancieals te weten van den sacramente dattet affgoderye was, ende dat die persoene die den brieft" gescreven hadde noch hoopte zulcke leven te leyden als zijn gevangens zuster Lysbeth Dirix dede, ende dat hij gevangen ’t opscrift op ten zelven brieft' gescreven heeft sonder dat hij gevangen die nochtans terzelver tijt notarys ende een publyck persoen was denzelven brieft' te voerschijn gebracht heeft. Al twelcke saicken zijn van quaden exemple ende contrarie die placcaten van de Coninklijke Mayesteit die nyet en behoiren ongecorrigeert te blijven mer grootelicx gestraft worden ten exemple van anderenSoe eest dat ’t voorss. Hof mit rijpe deliberatie van Rade overgewegen ende geconsidereert hebbende alle ’t gundt in deezen te considereren stondt, mitsgaders oick de lange detentie van den ghevangen, in den naem ende van wegen des Coninx van Spaengnen, van beyde Cecilhen etc. als grave van Hollant, Zeelant ende Vrieslant den voorss. gevangen gepriveert heeft ende priveert hem tzelve Hoff midts- deezen van zijn voorss. officie van notariaetschap. Bant voorts denselven gevangen den tijt van thien jaeren uuyten lande van Hollant, Zeelant ende Vrieslant te

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 407