BIJLAGE. G. Testament van heer Cornelis Dircxszoon Deym, 1550. In den naem des Heeren Amen. Bij desen jegenwoor- dighen instrumente zij eenen yegelicken condt ende openbaer, hoe dat in den jare van der geboorten ons Heeren duysent vyff hondert ende vyftich in die achste indictie den 6en dach van Maerte, Paeusdoms ons alder heylichste vaders in Gode ende onsen heere, heer Julius die derde Roomssche Paeus van dien naeme, in ’t eerste jaer zijnder coronatien deur Godts gracie gebenedyt regeren, onsen alder genadichsten heere, heer Caerle die vijffde Roomssche keyser van dien naeme, in ’t negen tiende jaer zijnder coronatien, ter presentie van mij openbaer notaris apostolyck ende imperiael bij den Hove van Hollandt geadmitteert ende in kennisse van den getuygen hier onder genomineert, als daertoe specialicken geroupen ende gebeden, gecompareert es, die eersamen heere heer Cornelis Dircxszoon Deym presbitere, resi derende in ’s-Gravenhaghe des crisdoms van Uuytrecht, gesont van lichame, gaende ende staende, ende zijn verstandt volcomelicken gebruyckend^ als uuytwendelyck bleeck, overdenckende die cortheyt des levens ende datter nyet zeeckerder en es dan die doodt ende nyet onzeeckerder en es dan die uuyre des doots, begerende daeromme mit Charters Delfland en ’s Gravenhage. R.A.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 409