HET KATHOLICISME, ENZ. 32 en Kunstzin”, zijn Rederijkerskamer „St. Bonifacius”, zijn Bibliotheek met ruim 1300 deelen, enz., enz. De gewone algemeene vergaderingen van den Bond hebben in den regel plaats om de veertien dagen, op Zondag; daarbij komen op gezette tijden feestvergaderingen die door muziek, voordracht en tooneelvoorstellingen worden opgeluisterd; verder nog buitengewone ver gaderingen, waarbij huishoudelijke zaken besproken en nieuwe leden geïnstalleerd worden. Ook de onderaf- deelingen houden ieder in eigen kring hare eigene bijeenkomsten. De Haagsche Afdeeling telt heden omstreeks 1800 leden. 11. Dioceesaan-Vereeniging van R. K. Onderwijzers. Haagsche Afdeeling. De Vereeniging van R. K. Onder wijzers heeft ten doel den vriendschapsband tusschen de onderwijzers nauwer toe te halen en hunne belangen, alsook die van het R. K. onderwijs te behartigen. De Haagsche afdeeling, opgericht in 1893, bestaat uit leeken- onderwijzers, die werkzaam zijn aan de R. K. bijzondere scholen te ’s-Gravenhage en omstreken, uitgezonderd het Westland, dat eene afzonderlijke afdeeling vormt. Zij telt nu 28 ledenvoorzitter is de Heer J. Th. F. van den Donk, hoofd der R. K. parochiale school te Voorburg; geestelijk adviseur is de ondergeteekende. De vereeniging vergadert iedere maand, behalve in de maanden Juli, Agustus en September. 12. R. K. Vriendenhand of St. Pancratius-Vereeniging. Deze Vereeniging, in het jaar 1894 opgericht, bestaat uit jongelingen van 12 tot 18 jaar, en stelt zich ten doel den jeugdigen werkmansstand te versterken in den gods- dienstigen geest en van zedelijke gevaren verwijderd te houden. Oprichter en eerste Moderator was de Eerw. Heer B. P. Aalberse, destijds kapelaan der parochie van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 40