392 DE HAAGSCHE NOTARISSEN. goeder voordachticheijt aleer hij mitter haesteger doodt overvallen wordt van zijn temporele goeden te disponeren bij maeckinghe testamentaer, hebbe daeromme mit goede deliberatie ende voorsichticheydt gemaect, geordonneert ende verclaerdt zijn uuyterste wille testamentaer dispositie in der manieren hiernae volgende Bevelende in den eersten zijn zyele den almachtigen Godt, Maria zijn gebenedide moeder ende allen Godts heylegen, ende zijn doode lichame der kerckelicke begra- vinghe in die groote Prochiekercke van den Haeghe in 't heylich cruyschoer bij mijn zalige broeder. Revocerende ende wederroupende eerst ende alvooren alle voorgaende testamenten, codicillen ende maeckinghe voor datum van desen gemapct, verclarende dezelve van geender waerden, willende dat dese zelve navolgende testamentaer dispositie sal stadtgrijpen ende voortganck hebben, willende ende begerende dat men nae zijn overliden die groote clocke sal luyden vijff poesen, daer hij toebespreecket die heylige kercke van den Haghe drye ponden grooten Vlaems, des zullen die kerckmeesters gehouden wesen het graft op te doen ende weder toe te doen sluyten. Noch bespreect hij testateur mijn heere van Uuytrecht ofte zijnen vicarius een Carolus gulden ende den dom proost mede een Carolus gulden ende die fabrycke van Sinte Maerten tUytrecht twaelff stuvers, den provisoor ende deecken van Delfflandt, in der tyt wesende, elcxs acht stuvers ende heurluyder notarius ende fiscael elcxs vier stuvers eens. Noch begeert hij testateur dat ten daghe zijns overlidens tot behouff van den armen gedeelt sal worden drye Carolus gulden an broodt. Bespreeckende voorts die testateur een eerlicke maeltijt tot behouff van zijn naeste vrunden ende maeghen ende zijn naeste buyren ende dat men ten daeghe van zijn overliden zal nemen twintich priesteren die te grave zullen coemen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 410