393 DE HAAGSCHE NOTARISSEN. den wekken elcxs gegeven sal worden drye stuvers. Ende ingevalle hij testateur te Hove bleeff residerende ende onder den Hove sturff, zoe begeert hij dat die heeren van den Capitule van den Hove mede zullen coemen tot zijnder begravinghe, bespreeckende elcken heere voor heurluyder presentie zes stuvers ende die vicarissen ende sangers van den Hove sullen elcxs voor heurluyder presentie ontfanghen drye stuvers. Ende oft nu zoe gebeurde dat hij testateur sturve onder die prochie van de groote kercke, soe zullen die Memorie- heeren comen tot zijnder begravinghe ende zullen elcx hebben voor heurluyder presentie vier stuvers eens. Item die voorscreven testateur bespreect dat gasthuys van Sinte Niclaes alhier in den Haghe een pont groot Vlaems sjaers, ter losse den penninck zestien, mitte last van een eeuwighe misse ter weecke gedaen te worden bij een goet eerlick priester, alle weecke des Woonsdaechs, welcke pont groot Vlaems hij testateur verseeckert heeft ende daertoe geypotekeert ende verbonden generalicken ende specialicken op alle zijnen gereetste goeden,.roerende ende onroerende, die hij nu heeft ofte naemaels vercrighen mach ende mitter doot ruymen ende achterlaten zal, gheen uuytgesondert, ende indien dat die gasthuysmeesters ofte regenten van dien neggligent waeren ende versuymelick die voorscreven misse ter weecke te doen, des Woonsdaechs twelck Godt verhoeden moet, in dien gevalle zoe zullen die Heijlige Geestmeesters van den Haeghe alsdan anvaerden t voorscreven pondt groot Vlaems, ter losse den penninck zestien ende dat deelen tot proffijte van den rechten armen van den Haeghe daer ’t hemluyden goetduncken sal. Noch soe heeft die voorscreven testateur besproocken te weeten Lysbet Andriesdochter zoe verre zij tot zijn overliden toe hem blijft dienende, vier ponden grooten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 411