DE HAAGSCHE NOTARISSEN. 394 Vlaems eens. Item die voorscreven testateur wil ende begeert dat nae zijn overliden een jonghen, wesende van den naesten van zijnen bloede, gestelt sal worden ter schoole tot Loeven, ende tot subsidie, hulpe ende onderstandt van zijn studium ende leeringhe alle jaers opbeuren ende ontfangen uuyt zijn alder gereetste goede'n, roerende ende onroerende, die hij daertoe verbonden ende geypotekeert heeft mitsdesen, ende den possesseurs van dien, vier ponden grooten Vlaems sjaers die men hem uuytreycken sal; ende indien datter gheen van zijnen maechtaele en waire zoe zal men alsdan een goet schamel buyrmans kindt uuyten Haeghe, nudt ende bequaem wesende, in de plaetse van dien gestelt wordt ter schoele tot Loeven ende dat bij ordonnancie, nominatie ende bevel van den pastoor van den Haeghe in der tijt wesende. Item die voorscreven testateur maect ende bespreect die kinderen van Pieter Claeszoon verwer, bij maniere van een testament ofte bespreek, vijftich Carolus gulden eens, zonder meer, mit conditie ende expresse voorwaerde dat zij gehouden zullen zijn eerst ende alvooren te casseren ende te restitueren een zeeckere obligatie van veertich ponden grooten Vlaems ofte daeromtrent, die Pieter Claesz. heurluyder vader spreeckende hadde opte vader van den voorss. heer Cornells Dircxsz. Deym testateur, ende dat in handen van den testamenteurs van den voorss. heer Cornelis. Ende indien zijluyden daertoe nyet en willen verstaen, soe verclaert die voorscreven heer Cornelis dat alsdan zijluyden nyetmendallen en zullen genyeten van ’t voorss. testament ofte legaet, noch van eenighe van zijne goeden in ’t cleyn noch in ’t groot, alsoe die voorss. heer Cornelis Dircxsz. zeyde ende affirmeerde van zijn ouders erffenisse nyetmendallen genoeten te hebben. Item bespreect noch die Predicaren, Leprosen, Sinte Nicolaesgasthuys ende Sinte Rochusgasthuys opte Geest

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 412