395 DE HAAGSCHE NOTARISSEN. alhier in der Haghe elcxs drye Carolus gulden eens, noch die Minnebroeders tot Delft mede drye Carolus gulden eens, bespreect noch Joris Joosten zijn neve, coster op ’t Hoff, eenen gouden Angelot, noch den pastoor van de Groote Kercke van Sint Jacobs thyen stuvers, den proost ende cappellaen van de voorss. kercke elcxs zes stuvers ende de coster van de voorss. kercke vier stuvers. Voorts zoe heeft die voorss. testateur expresselicken verclaert ende gewilt, dat indien hij naemaels voor zijn biechtvader ofte onder zijn eyghen handtscrift yet meer maecte om Godtswillen ofte anders, datzelve sal mede stadthouden ende voortganck hebben in allen schijne oft alhier namelicken in gescreven stonde al omme redenen hem daertoe porrende. Alle welcke legaten, dootschulden ende andere deuch- delycke blyckelycke schulden voldaen ende betaelt wesende, soe heeft hij testateur in ’t surplus ende overschot van alle zijne andere goeden, die daer zuyver overbliven zullen, geinstitueert ende gemaect tot zijnen gerechten erffgenamen zijn naeste vrunden ende maegen van zijn vader ende moeders zijde bij gelijcke porcie. Ordonnerende ende kiesende tot zijnen testamenteurs omme dese zijne uuyterste wille te voldoen ende volbringen den eersamen personen den deecken van den capitule van den Hove in der tijt wesende ende Mr. Pieter Suys canoniek capittulaer gesamentlijk ende elcxs van hemluyden bysonder, mit macht een ofte meer in heurluyder plaets te moegen substitueren, stellende alle zijnne goeden in heurluyder handen zoe lange totdat zijn uuyterste wille voldaen ende volbracht sal zijn. Bespreeckende elcxs voor heurluyder moyte ende arbeyt boven Godtsloon eenen gouden Angelot ende oitmoedelyck hemluyden biddende ende requirerende deur de liefde Godts dvoorss. lust ende exercitie te willen anvaerden, verclaerende alle tghene des voorscreven es

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 413