HET KATHOLICISME, ENZ. 33 3 het drankmisbruik ten doel. Zij 164 leden, die verdeeld zijn over drie klassen, van onthouding, waartoe zij zich ver liet H. Hart, thans professor van Hageveld, die in 1896 werd opgevolgd door den tegenwoordigen Moderator den Eerw. Heer N. Louridtz, kapelaan derzelfde parochie. De Vereeniging bestaat uit omstreeks 150 leden, die iederen Zondag bijeen komen in een ruim locaal der pastorie, waar zij gelegenheid vinden tot gezellig verkeer, heilzaam onderricht en gepaste ontspanning. Aanleiding tot hare oprichting werd gegeven door drie jongelieden, die des zondags bijeenkwamen om hunnen vrijen tijd nuttig en aangenaam door te brengen. Wijl de bekrompen heid der ouderlijke woningen hun daartoe slechts een gebrekkige gelegenheid aanbood, wendden zij zich tot den pastoor der parochie, die zich haastte dit zaadje vruchtbaar te maken en hun een locaal zijner pastorie ter beschikking stelde. Door den ijver en toewijding der bovengenoemde Moderatoren is de Vereeniging zeer spoedig in bloei toegenomen, en heeft zij reeds schoone vruchten gedragen. 13. Kruisverband. Deze Vereeniging, opgericht in 1897, heeft de bestrijding van telt nu naar den graad bonden hebben. De iste klasse verbindt zich tot onthouding van alle alcoholische dranken, de 2de klasse tot onthouding van spiritualiën en de 3de klasse tot beoefening der matigheid. De Vereeniging vergadert den eersten Zondag van iedere maand in de Aschmanspoort; haar Voorzitter is Mgr. Jhr. Wittert van Hoogland, pastoor der parochie van O. L. V. van Goeden Raad. 14. R. K. Gildebond. Deze Vereeniging van R. K. Patroons heeft haren hoofdzetel te Amsterdam en tot grond slag de Encycliek „Rerum Novarum”. De Haagsche af- deeling is opgericht in 1899.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 41