DE HAAGSCHE NOTARISSEN. 402 Johan van Schonevelt en Machteltgen van Holtmolen, wonende in ’t Camerycxdouck in de Hoochstraet. 20 De cember 1605, fol. 134. Jacob Willemsz. van Emenes, substituyt van den Bailliuw van ’s-Gravenhage. 4 Januari 1606, fol. 137. Elisabeth Chrispijnsd1'. van Boschuysen, wed® wijlen Cornelis Jansz. Annocqué, goutsmit, wonende op de Spoye in de achterhuysinge van Alcmaer alhier. 27 Maart 1606, fol. 144. Mr. Johan Quartelaer, chirurgijn, oudt-schepen van den Haghe ende joncvr. Philippa van der Marsche, dochter van wijlen mr. Jacob van der Marsche, raad ordinaris in den Hove van Holland. 25 April 1606, fol. i5ovs. Guillaume de Moor, eertijts chirurgijn van de guarde van Zijne Excellentie ende tegenwoordich scheepscapitain. 7 Juni 1606, fol. 157. Fransken de Villeers, eertijts wede van Steven Abrahamsz. en tegenwoordich huysvrouwe van Bastiaen de Munnick, eertijts corporael van de hellebardiers van Zijne Excel lentie, wonende in St. Elisabethsclooster alhier. 26 Mei 1606, fol. 158. Maria, Willem, Jacob, Jan, Cornelia, Catharina, Anna en Christina Comans, kinderen van wijlen Jan Willemsz. Comans, in sijn leven commis ter Finantie van de Staten van Hollandt en van Commertgen Danielsd1'. 14 Juni 1606, fol. i6ovs. Aelbrecht Henricxsz van Loeninghen, oudt burgemeester van den Haghe ende Nyesgen Bruynend1'. tegenwoordich heur onthoudende tot Naeltwijck. 3 Juli 1606, fol. 162. Jacob Vallensis, doctor in de medicinen, wonende binnen der stadt Delff. 22 October 1606, fol. i70vs. Maria Maertensd1'. van Cromstrijen, huysvrouwe van M1'. Adriaen van der Goes, advocaat voor’t Hof. 11 Novem ber 1606, fol. 185.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 420