BIJLAGE I. Breda, i) 1) ifi Memoriaal Mr. Pieter Hanneman p. 2ivs. Acte voor Lenaert Belgiaerts van ii Januari 1584. Alsoe Lenert Belgiaerts van Breda, scriver van Capiteijn Pieter Merlijn, den Hove van Hollandt te kennen gegeven heeft, hoe dat hij suppliant het officie van notarisschap, met admissie van den Hove van Brabant, openbaerlick tot Breda ende elders over de sestien ende meer jaeren heeft geexerceert, blijckende bij de attestatie daervan zijnde, ende alsoe hij suppliant zijn bescheet van creatie, wesende van keijserlicke aucthoriteijt, als oock van zijn admissie van den Hove van Brabant, mitsgaders alles wat hij hadde heeft gelaten in de furie van Breda, ende hij suppliant belast zijnde mit een huysvrouwe, ende lange siecke daegen gehadt heeft, ende om te beter aen den cost te moegen geraecken, mits mede exercerende dofficie van notarisschap ter plaetse daer zijn vendele sal leggen, wesende nu ter tijt tot Geertrudenberge, versouckende mitsdien dat den Hove gelieven soude hem oock t admit teren dat hij suppliant tvoorgenomde officie van notaris schap soude mogen doen ende excërceren binnen alle de vlecken, steden ende landen deur den voorscréven Hove subject ende daeronder sorterende. Soe ist das t voorscreven Hoff gesien de recommandatie ende versouck van des suppliants voorn, capiteyn, den- selven geadmitteert heeft ende admitteert hem mitsdesen enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 428