BIJLAGE J. Notariaetscha[> 7e Memoriaal Mr. Bartholt Ernst, fol. 300vs. Nyeuwe acte van voor Pieter van der Burch. x) 24 Juli 1579. Alsoe Pieter van der Borch den Hove van Hollandt bij requeste te kennen gegeven heeft, hoe dat hij suppliant den griffier van den voorsz. Hove Mr. Barthelt Ernst als clercus domestycq gedient ende in de Griffe als acte- maecker gescreven heeft den tijt van twaelff ofte dertien jaeren, sulcx dat hij deur recommendatie van den selven griffier al in den jaere LXIIII (1564) geobtineert heeft gehadt ’t officie van ’t notarisschap naer uuytwysen d acte van admissie aen desen gehecht, welck officie hij suppliant zedert alhijer in den Haege wel ende trouwelick bedient heeft, t is nu zoe dat staende de voerleden troublen hy suppliant hem begeven heeft binnen Utrecht in sijns vaderslant, alwaer hij seeckere jaeren gewoent hebbende ende daernae gecomen zijnde ten huwelijcken staete, heeft hem nu onlancx wederomme begeven alhyer in den Haege omme hem in de practijcke ende in dexercitie van ’t voorss. officie te continueren; dan alsoe hem suppliant daer soe van noede es te hebben nyeuwe admissie in conformite van de pacificatie van Gent ende hij suppliant tot dexer citie van. ’t voorss. officie hem nyet en begeert te geven

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 429