34 HET KATHOLICISME, ENZ. P. Zwart. Hiermede zullen wij onze taak als afgewerkt beschouwen. Wel zou er nog veel bijgevoegd kunnen worden; men denke slechts aan den Residentiekring, den Vriendenbond, van het H. Sacrament, de verschillende geestelijke broeder schappen, waaronder die van Brielle en Kevelaar met hunne jaarlijksche processiën, enz. Doch waar zouden wij eindigen? De grens welke aan eene bijdrage in dit jaargeschenk onzer Vereeniging past, mag niet te ver overschreden worden. Dengenen dus, die hier nog iets blijven missen, wat zij misschien verwacht en gewenscht zouden hebben, bieden wij onze verontschuldiging aan en sluiten met eene oprechte dankbetuiging voor de vele inlichtingen die ons met zoo groote bereidwilligheid van alle zijden zijn toegestroomd. Het doel van den Bond is volgens zijne statuten i°. Het bevorderen van den christelijken zin in de maatschappij. 2°. Het behartigen der geestelijke en stoffelijke belangen van patroons en werklieden. 3°. Het aankweeken van degelijke vakkennis bij patroons en werklieden en het werkzaam zijn om de onderlinge verhouding te organiseeren. De Haagsche afdeeling bestaat uit ongeveer 40 leden haar Voorzitter is de Heer W. J. A. Reuser, Wagenstraat 40 haar bisschoppelijk Adviseur de ZeerEerw. Heer J. M. van Erven Dorens, pastoor der parochie van het H. Hart. Zij vergadert minstens om de twee maanden, waarbij de zomermaanden zijn uitgesloten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 42