BIJLAGE K. i) yie Memoriaal Mr. Bartholt Ernst, p. 300. Nieuwe acte van Notarisschap voor Christiaen de Wees. 16 Juli 1579. Alzoe Christiaen de Wees den Hove van Hollandt bij requeste te kennen gegeven heeft, dat hij suppliant over de jaeren XX ende meer bij M(eester) Cornelium Baers- dorpium tune temporis Cesaree majestatis medicum, ende daernae deur tverlies van den instrumente van dyen bij Valerium Cauchium u(triusque) J(uris) d(octor) gecreert notarius, seeckeren tijt daernae bij den voerleden raidt Js Hoffs van Hollandt ende oeck bij den Grooten Raedt geadmitteert is geweest totter exercitie van den officie van dyen, hetwelck hij tot Uuytrecht ende elders tot nu toe bedient hebbende, heeft diesaengaende gedepescheert verscheyden acten, instrumenten ende anderen dierge- lycken nae vermogens tvoorss. officie; dan alsoe hij nu wederom van daer gecomen zijnde d’exercitie ofte het bedienen van tzelve officie opte voorss. admissie alhyer hem nyet en soude derven onderwinden dan met believen ende consent van den voorss. Hove: soe eest dat tvoorss. Hofif den suppliant weder van nyeus geadmitteert heeft, ende admitteert hem mitsdesen tvoorscreven notarisschap omme tselve behoerlijck te bedienen, mits dat hij weder van nyeuws gehouden zal zijn daer toe te doen den behoerlicken eedt. Gedaen in den Haege den XVIen July anno XVC LXXIX.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 431