WILLEM III. i) 1) Redevoering, den igden Maart 1902 uitgesproken in de ver gadering van „Die Haghe”, ter herdenking van Prins Willem III op den 2oosten verjaardag van zijn dood. van hetgeen hij om zich ziet, Het is ongetwijfeld niet meer dan de vervulling van een duren plicht, wanneer op dezen dag de Neder lander den Oranje-Vorst gedenkt, die vóór 2 eeuwen, den i9de11 Maart 1702, den laatsten adem uitblies. Maar de arbeid en de beslommeringen van het dagelijksche leven laten niet ieder de vrijheid zijne gedachten te wijden aan hetgeen buiten den kring ligt van het tegen woordige, met zijne velerlei belangen en eischen. En toch, dat tegenwoordige is niet anders dan het product van het verleden, het laat zich zonder dat verleden, het verre verleden ook, niet begrijpen, veel minder beoor- deelen. Wie te hoog staat om tevreden te wezen met den sleur van het dagelijksche, materieele leven, wie zich rekenschap wil geven

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 432