4i6 WILLEM III. ander complex van omstandigheden, genoodzaakt tot bewondering, maar ik, als derde product van een nieuw zoodanig complex, ben gedwongen u te zeggen, dat die bewondering allen grond mist, (tenzij zij de determi- neerende omstandigheden geldt), en te hopen dat gij nu, door de omstandigheid van uwe ontmoeting met mij, zult ophouden eerbied te koesteren voor die werktuigen, die men, ter onderscheiding, Michel Angelo, Beethoven, Goethe en Napoleon noemt”, gelooft gij dat het veel indruk zou maken? Wie eerbied gevoelt, doet dit nimmer voor den arbeid, voor het voortbrengsel, zonder de bijgedachte aan den meester, die het schiephij buigt zich gaarne voor de meerderheid van een menschengeest. De meerderheid van een menschengeestzoo ooit, dan zeker is die uit drukking gepast waar het den persoon geldt van Willem III. Gij verwacht van mij niet, dat ik in dit enkele avond uur u een volledig beeld zal geven van dien grooten vorst en van zijn levensarbeid, veel minder dat ik zou beproeven een nieuw licht te werpen op zijn persoon of op zijne daden. In ons vaderland heeft nog niemand het ondernomen dat rijke leven in zijn geheel te beschrijven, en in het buitenland is alleen de pen van Macaulay in staat geweest een beeld van Willem III te teekenen, dat, al moge het ook voor de rechtbank der historische critiek niet in allen deele vrij blijken van gebreken, toch in zijn geheel een grootsch gedenkteeken is voor den Koning en voor een deel van zijn werk. Ik zeg dit, zonder iets te kort te doen aan den uitnemenden arbeid van Syrtema van Grovestins, van Groen van Prinsterer en Fruin. Hoe zou het dan mogelijk zijn in enkele bladzijden de waarde van Willem III en van hetgeen hij heeft gedaan, zijne beteekenis voor Nederland en voor geheel Europa, tot haar recht te doen komen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 434