HET BINNENHOF. VAN 1247—1747. (volgens de rentmeestersrekeningen van noord-holland MET TOELICHTENDE PLATTEGRONDEN EN AANTEEKENINGEN.) In het najaar van 1247 werd de Hollandsche Graaf Willem II verkoren tot Roomsch Koning. In zekeren zin mag men dit jaar beschouwen als stichtingsjaar van het Hof in die Haghe en van het ontstaan dier plaats zelve. Ware Willem niet als toekomstig Keizer van het Heilige Roomsche Rijk aangewezen, er ware denkelijk ook geen Hof toenmaals tot stand gekomen, waar sinds dien tijd de regeeringszaken geregeld werden berecht, waar de elkander opvolgende graven van Holland min of meer voor dat doel herhaaldelijk en langdurig ver bleven, waar ten slotte het algemeen bestuur zetelde over het roemrijke Gemeenebest der Zeven Provinciën, dat eerst met de omwenteling van 1795 een einde nam. Meer dan vijf eeuwen lang was het Binnenhof getuige van de aanwezigheid van de meest beroemde vorsten en staatsmannen, welke de geschiedenis dier dagen ons doet kennen, maar ook van hunne werkzaamheid ten bate der gewesten, onder hen bloeiende veelal. Gedurende die eeuwen ontwikkelden zich geleidelijk nuttige staats- en rechtsinstellingen, welke ten slotte na 1581 -- bij de afzwering van den laatsten landsheer nader werden geregeld, uitgebreid of volmaakt, doch tegen het midden der i8de eeuw althans geene verdere vervormingen van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 44