WILLEM III. 444 onbillijk verhaal van den ijdelen Burnet, nog meer van zijne gade verwijderd hieldde gedachte dat, bij het gemis van mannelijk oir in Engeland, eenmaal Maria de wettige erfgename zou zijn van den troon, hijzelf zou achterstaan, hij, die tot dusver de belangen bestierde van half Europa. Ook zonder die hinderlijke overweging was er reden genoeg om hem te ontstemmen, ook tegen de gade, die hem niet had gebracht wat hij had gehoopt. Ik meen te kunnen begrijpen wat den Prins in die moeilijke jaren stroever maakte dan ooit, wreveliger en kouder, en waarom niet te zeggen zooals het heeten moet? en onredelijk. Die wolk is weggetrokken, en Prins Willem is met zijue voortreffelijke gade tien jaren verbonden gebleven door den hechten band, dien gemeenschappelijke levens zorgen, trouwe samenwerking in zware beproeving, en wederzijdsch innig vertrouwen op toewijding en plicht besef beter dan iets anders kunnen vlechten. Lodewijk XIV heeft in en na 1685 zijn tegenstander zelf de wapenen in handen gegeven tot den eindstrijd. De herroeping van het edict van Nantes heeft de over tuiging, die Willem III vergeefs had trachten te wekken, eensklaps algemeen gevestigd. Zooals de Koning het Katholieke Europa had getart door zijne onrechtmatige aanvallen en zijne beleedigende aanmatiging tegen den Paus vooral, zoo scheen hij nu het Protestantsche Europa den handschoen toe te werpen. De vrees voor de uni- verseele monarchie beving thans ook de lauwen van vroeger jaren. Maar, zoo zij al gegrond was door de niets ontziende staatkunde van Lodewijk XIV, zij werd het nog meer door de houding van Koning Jacobus II. Karel II was in datzelfde jaar 1685, waarin het edict van Nantes herroepen werd, plotseling overleden; zonder tegenstand was zijn broeder hem als Koning opgevolgd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 462