HET BINNENHOF VAN 1247 1747. 37 oorspronkelijker! tijd van stichting (midden der 13d® eeuw) terug te wijzenevenwel schijnen niet verre van hier bij het onderzoek nog oudere detailvormen te worden blootgelegd, welke mogelijk op het oudere jacht slot kunnen heenwijzen. Het is hier niet de plaats thans daarop verder in te gaan. Bij dat jachtslot en bij de nieuwe stichting van Willem II zal behoord hebben een huiskapel. Men zoeke die wellicht in den vierkanten toren M of anders in den vierkanten aanbouw B der z. g. Grafelijke woning van Floris V, die meer tot de eigenlijke woning C dan wel tot de oude zaal schijnt te behooren. Koning Willem heeft geen wil gehad van zijne stich ting; hij sneuvelde in 1256 te Hoogwoud en zijne gemalin Elizabeth van Brunswijk (sinds Febr. 1251) overleed mede dit jaar, latende den jeugdigen telg uit beider echt, Grave Floris, onder voogdij van diens oom Floris en daarna van diens tante Aleyd, gemalin van Jan van Avesnes, Heer van Henegouwen. Moge al de bouw van de raadzaal A eenigszins ge schied zijn onder invloed van Duitsche bouwkundigen en niet vreemd geheel aan den bouw van het paleis van Goslar zoo nabij Brunswijk zeker is het dat het moeielijk zoude vallen dit thans nog aan te toonen; wel waarschijnlijk kwamen echter verdere aanbouwen meer tot stand onder Vlaamsch-Henegouwschen invloed. Voogd Floris overleed reeds in 1257; daarna voerde Aleyd alleen de voogdij over den vier- (zes jarigen neef; zij verbleef, in Holland en Zeeland zijnde, vooral te ’s Gravezande echter; van haar is dan ook niet bekend of zij met kracht den aangevangen hofbouw voortzette. Van Graaf Floris V is eene oorkonde bekend voor Leyden van 8 Juli 1266; kort voor dien tijd moet hij dus meerderjarig geworden zijn, wat zijn geboortejaar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 46