KRONIEK VAN HET JAAR I9OI. 452 5 Febr. 6 7 8 15 23 Officiëele ontvangst der hooge vorstelijke gasten bij de huwelijksplechtigheid van H. M. de Koningin, aan het station van den Staats spoorweg. In de oude stad heeft eene schitterende illuminatie plaats. Voormiddags ontvangst van de bij het Neder- landsche Hof geaccrediteerde Gezanten ter overhandiging der brieven van Gelukwensching, daarna van de niet-vorstelijke gasten en militaire deputation. In den namiddag wordt door een aantal Zangvereenigingen een aubade gebracht aan de hooge vorstelijke personen op het achterplein van het Paleis, ’s Avonds Gala- uitvoering in den Koninklijken Schouwburg. Optocht van vak- en andere Haagsche vereeni- gingen met hunne banieren langs het Paleis. Des voormiddags om half twaalf in de Witte zaal van het Kon. Paleis voltrekking van het Burgerlijk Huwelijk van H. M. de Koningin met Hertog Hendrik, wien de titel is verleend van Prins der Nederlanden. Daarna plechtige huwelijksinzegening in de Groote of St. Jacobs- kerk door Ds. van der Flier. Des middags om 4 uur vertrekt het hooge Echtpaar naar het Loo. Overleden J. Tideman, 79 jaar, Oud-Conservator der handschriften bij de Kon. Bibliotheek en honorair Secretaris van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Het ontwerp der grensverandering tusschen de gemeenten Rijswijk en ’s-Gravenhage wettelijk vastgesteld. In de nieuwe zalen van „Pulchri Studio"” in het Voorhout, wordt den kunstschilder H. W.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 470