Juni. Juli. 455 KRONIEK VAN HET JAAR 1901. I 6 V 7 16 19 28 1 21 Mei. den Hoogen Raad viert zijn dertig jarig ambtsfeest als lid van dat college. Overleden J. J. van Kerkwijk, 70 jaar, sedert 1863 Lid der Tweede Kamer voor Zierikzee. 26/27 Mei. Buitengewone drukte gedurende de Pinkster dagen op Scheveningen; de nieuwe wandelpier wordt door 4360 personen bezocht. De Sociëteit „de Vereeniging” in de Willem- straat viert haar vijftigjarig bestaan. Dr. G. J. van Wieringhen Borski viert zijn 7Osten verjaardag; hem wordt door eene commissie uit den kring zijner patiënten een huldeblijk aangeboden. Overleden Jhr. J. M. L. van Bronkhorst, 76 jaar, sedert 1857 Kamerheer i. b. d. van Z. M. den Koning en oud-hofmaarschalk. Overleden G. L. M. Baron Taets van Amerongen van Natewisch, 64 jaren, Kamerheer i. b. d. van H. M. de Koningin. De drie bladen „Duinoord”, „Archipel” en „Boschoord” worden te zamen vereenigd uitge geven onder den naam van „de Hagenaar”. Mr. A. de Pinto, raadsheer in den Hoogen Raad, herdenkt zijn 25-jarig ambtsjubilé. Door de welwillendheid van de Directie der Physiatrische Inrichting „Natura Sanat” te Scheveningen worden de Leden van „die Haghe” in de gelegenheid gesteld deze inrichting te bezichtigen. Komst van Z. K. H. den Kroonprins van Siam binnen de residentie. Vijf-en-twintigjarig ambtsjubilé van den Heer A. L. Gerretsen, commies bij de Algemeene Rekenkamer.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 473