456 KRONIEK VAN HET JAAR T90I. 6 Juli. 13 15 l6 26 3 Aug. de 8 10 Fancy-fair, georganiseerd Prins Wilhelm van Zweden, die met het Zweedsche Oorlogsschip „de Treja” te Am sterdam voor anker lag, brengt een bezoek aan de residentie. De oude protestantsche kerk te Monster wordt, door eene ongekende oorzaak, door brand vernield. De Heer H. Mulder, die meer dan 35 jaren als leeraar aan het Kon. Conservatorium alhier verbonden is, viert den dag, waarop hij vóór 50 jaren als toonkunstenaar optrad. De heer E. Evers, Secretaris dezer Gemeente, viert den dag, waarop hij voor 25 jaren in dienst dezer Gemeente trad. Opening van de tentoonstelling van batiks en Indische weefsels in de Gotische zaal, door de Vereeniging,, Oost en West” georganiseerd. De Heer H. G. F. Hoffmann, leeraar in de viool- en altklasse van het Koninklijk Conser vatorium, waaraan hij ongeveer eene halve eeuw verbonden is, viert zijn 7osten verjaardag. De Koninklijke Militaire Kapel van het regiment Grenadiers en Jagers gedenkt den dag, waarop haar 25 jaar geleden door wijlen Z. M. Koning Willem III den titel van „Koninklijke” werd verleend. Opening door H. M. de Koningin van Tentoonstelling van Ambachtsnijverheid. In de Duitsch-Evangelische Kerk op Blijenburg wordt een rouwdienst gehouden, gewijd aan de nagedachtenis van H. M. Keizerin en Koningin Frederik, moeder van den regeerenden Duitschen Keizer. Opening van een

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 474