458 KRONIEK VAN HET JAAR IQOI. 14 Sept. 15 l6 17 V t8 19 het Koninklijk Paleis, de trappen, een vaste Jaarlijksche vergadering van den Nederlandschen Coöperatieven Bond, organisatie van 34 Coöper. Vereenigingen. Gedenkteeken van wijlen den kapelmeester der koninklijke Militaire kapel Duncker onthuld in de repetitiezaal van de Oranjekazerne. De Duitsche kroonprins bezoekt incognito Den Haag onder den naam van „Graaf Gelderen.” H. M. de Koningin en Prins Hendrik komen te ’s-Gravenhage ter gelegenheid van de opening der Staten-Generaal. Beëediging der Kamerleden in de Groote zaal van het Paleis door Hare Majesteit in tegenwoor digheid van den Prins-Gemaal, den Minister van Binnenlandsche Zaken en den Directeur van het Kabinet der Koningin. Ook de socia listische afgevaardigden aanwezig. Opening van de Staten-Generaal door H. M. de Koningin in tegenwoordigheid van Prins Hendrik. H. M. de Koningin-Moeder woont de plechtigheid niet bij. Voorzitter der Eerste Kamer Mr. A. van Naamen van Eemnes. Spinoza’s standbeeld wordt naar aanleiding van het dempen der Paviljoensgracht en Stille Veerkade verplaatst, en met het gelaat naar het Oosten gekeerd. Aan den ingang van ter weerszijden van politiepost gevestigd. Vergadering van de Nederlandsche Vereeniging tot bevordering van Zondagsrust in tegen woordigheid van den Eere-Voorzitter, den Prins der Nederlanden; H. M. de Koninginen H. M. de Koningin-Moeder zijn beschermvrouwen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 476