460 KRONIEK VAN HET JAAR I9OI. Oct. 7 8 13 20 n Nov. 1 nalistenkring gekozen de heer J. Doorman, hoofdredacteur van de Haagsche Courant in plaats van Dr. A Kuyper en tot bestuurslid o. a. Mr L. J. Plemp van Duiveland, hoofd redacteur van de Nieuwe Courant. Dr. A. Kuyper tot eere-voorzitter en Mr. R. Macalester Loup tot eere-lid benoemd. Bidstond in de Groote Kerk ter herinnering aan het uitbreken van den Zuid-Afrikaanschen oorlog, nu 2 jaar geleden. Installatie van M1'. J. C. H. M. van Gils en J. H. Warnik als leden van den Gemeenteraad. Inwijding van het Tehuis van den R. K. Vrien denmond St. Pancratius door Mgr. Heyligers. De Plaatselijke Commissie van toezicht op de openbare en bijzondere scholen van Middel baar Onderwijs verzoekt collectief eervol ontslag. Mr. G. A. J. Bouvin tot raadsheer in het Hof benoemd. Overleden K. N. G. Neujean, Oud-directeur van het postkantoor alhier. De heer B. Blok herdenkt zijn 40-jarig jubileum als verslaggever op de Perstribune der Staten-Generaal. De jubilaris ontvangt ’s-middags te zijnen huize uit handen van den Minister van Binnenlandsche Zaken het ridder kruis der Oranje-Nassau orde. Het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid begint zijne werkzaamheid in eigen localiteit in de Jacob v. d. Doesstraat 181. Het „Tehuis voor pleegzusters”, genaamd „Ora en labora” in de van Brakelstraat N°. 2, wordt geopend. Overleden Dr. G. P. van Tienhoven, 66 jaar,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 478