461 KRONIEK VAN HET JAAR I9OI. den Nov. 15 19 23 7 9 11 13 14 6 8 4 5 over D\ J. 1 Aanbesteed tusschen de strandweg. H. M. de Koningin landen keeren terug. De Vorst van Waldeek komt in de Residentie en logeert bij H. M. de Koningin-Moeder. 5 Dec. en de Prins der Neder- H. M. de Koningin, lid van eene straat en den lijfarts van Gemeenteraad. Prins Hendrik komt te Js-Gravenhage. De Plaatselijke Commissie van toezicht op het Middelbaar Onderwijs trekt haar verzoek om ontslag weer in. Prins Hendrik vertrekt wederom naar het Loo. De Nationale Christen Officieren-Vereeniging houdt hare eerste Jaarvergadering. Ds. J. A. Böhringer, predikant bij de Evang. Luthersche Gemeente, vraagt tegen i April zijn eervol emeritaat. Door den Gemeenteraad wordt eene motie verworpen strekkende om het verbod tot het geven van publieke vermakelijkheden in de Stille Week op te heffen. De kunstschilder J. A. B. Stroebel viert zijn 8osten verjaardag. Overleden Dr. A. J. Vitringa (Jan Holland), de Koningin-moeder komt te Js-Gra- H. M. venhage. Lees- en Kunstavond van de Vereeniging „die Haghe” in de groóte zaal van Pulchri Studio. Spreker de heer L. J. J. Hageraats, „Willem van Oringhen”. A. Gerth van Wijk vraagt tegen April zijn eervol emeritaat. het aanleggen van Wassenaarsche straat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 479