462 KRONIEK VAN HET JAAR I90I. Dec. 15 17 19 22 24 Overleden Mr. J. Spoor, Oud-president van het Hof. Overleden E. W. J. Baron Six van Oterleek, president der Alg. Rekenkamer. Eene afdeeling van den Nederlandschen Bond tot bevordering van de belangen van Verpleeg sters en Verplegers „Nosokomos” alhier op gericht. Bij den Raad komt een adres in van 4811 ingezetenen van ’s-Gravenhage en Scheve- ningen, met verzoek om de huizen van ontucht op te heffen en de openbare uiting van onze delijkheid op de straat enz. tegen te gaan. Aan de straten ter weerszijden van het Sweelinckplein worden de namen gegeven van ie en 2“ Sweelinckstraat Eene straat en een plein ten Noordwesten van de Stadhouderslaan worden genoemd „Statenlaan” en „Statenplein”, en eene straat, aansluitende aan de Vaillantlaan „Wouwer- manstraat”. Eervol ontslag verleend aan Jhr. Mr. W. Roëll als Hoofdcommies ter Gemeentesecretarie. Het voormalig Post- en Telegraalkantoor te Scheveningen tijdelijk bestemd tot hulpschool. De Ned. Vrouwenbond tot Internationale ont wapening en de Algemeene Nederlandsche Vredebond worden saamgesmolten tot den Algemeenen Nederl. Bond „Vrede door Recht”. Mr. W. H. De Savornin Lohman, rechter bij de Haagsche rechtbank, tot lid van den Hoogen Raad benoemd. Kerstboom voor de kinderen van het dienst personeel der Hofhouding in de Gothische zaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 480