463 KRONIEK VAN HET JAAR I90I. 30 Dec. 3i n Het Dagelijksch Bestuur van de te Scheve- ningen opgerichte vereeniging tot behartiging van de belangen der Scheveningsche Visschers- bevolking, bestaande uit de heeren W. H. Gunning oud-professor, voorzitter, Ds. L. v. d. Valk, 2de Voorzitter, Ds. G. Mansvelt, Secret., Ds. L. van Nappen, 2de Secret., B. J. Loeff, Penningmeester en H. D. Pierson, 2de Penning meester, wordt definitief vastgesteld. Het nieuwe gebouw van den R. K. Volks bond in de Nieuwe Molstraat wordt door Mgr. Heyligers ingewijd. Laatste vergadering van het Gerechtshof op het Binnenhof. Opening van het Nieuwe Rechtsgebouw aan het Korte Voorhout. Redevoering van den Minister van Justitie. Tot lid van de Rekenkamer benoemd de secretaris Jhr. Mr. J. H. van Reenen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 481