HET BINNENHOF VAN 1247— I747. 49 en i5de eeuw diende de Voor de steekspelen werden ge- maar komen. Noodig schijnt zulks niet, daar de Voorhof in alle opzichten de eigenlijke plaats was om op- of af te stijgen en de keukenpoort de hoofduitgang van het Hof was. 18) Dagelijks weg nu was die Voorhof in de middeleeuwen hoogst onbegaanbaar en vol kuilenmen onderhield dan ook gaandeweg eenige gangpaden daarover. In 1497 werden b. v. met puin verhard i°. het pad van den stedehouder X naar de kapel, 20. het pad van de middel- poort tot de rekenkamer F3, 30. dat van diezelfde poort tot de poort bij de put, 40. dat van daar langs de zaal naar de kapel; maar ook in 1350 en 1410 bestonden er reeds dergelijke paden. 14) Herhaaldelijk in de I4de hof evenwel als plaats, waar houden. Voor dien tijd schijnen de meer weidsche ook veel gevaarlijker tournooien te hebben plaats gehad op een ruimer veld buiten den hove, t. w. op den tegen- woordigen Kneuterdijk. Hoewel die naam zelf weinig heenwijst op het mogelijke gebruik daarvoor, zoo schijnt die plaats in verband met den aangrenzenden Voorhout toch daarvoor gediend te hebben onder de Henegouwers voornamelijk. 16) Na 1433 vindt men geen verdere aanwijzing omtrent steekspelen op den Voorhof; wel blijkt voor de Bour gondische vorsten, dat zij zich hier lieten huldigen. De middengebouwen op den Achterhof waren oorspron kelijk geheel omringd door een omgaanden tuin binnen de grachtmuren, mogelijk hier en daar naar de behoefte van het oogenblik door heggen of heiningen verder af gedeeld. Op die wijze schijnen al vroeg bestaan te hebben in volgorde i°. een keukenplein, zuidwaarts van de groote zaal, 2°. de achtertuin 7 (later met „groot zomerhuis”), 30. een nevenliggende tuin p, naast den vijver, en 40. de tuin noordelijk van de groote zaal, waaraan zich 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 58