50 HET BINNENHOF VAN I247 I747. de later naast den vijver een afzonderlijke gaarde voor het kapittel der kapel aansloot. Hoewel niet onder dien naam bekend, was het keukenplein oudtijds een hoofdplein voor het hof; van hier uit had men toegang tot alle verdere tuinen maar vooral ook tot de middengebouwen van het hof, wier hoofduitgangen naar dit plein waren gekeerd. Ook voor de dagelijksche verzorging van de keuken was het van groot belang; het werd dan ook reeds vroeg jnet steen, gruis en puin in orde gehouden. 1C) JDeze tuinen schijnen onder Willem V meer huiselijk Ingericht, hetzij onder Beijerenschen invloed, hetzij onder dien zijner Engelsche gemalin. Alle pleinen en plaatsen, zoowel op den Neder- als Opperhof hebben oudtijds namelijk veel lager gelegen. De vijveraanleg dateert vermoedelijk pas eerst van tegen het midden der i4de eeuw en de daaruit gegraven grond moet gediend hebben tot ophooging van den Hof Thans liggen alle vloeren, der kelders van de middengebouwen aan merkelijk verzonken onder den omringenden grond. Dit kan oudtijds niet het geval geweest zijn, toen zij werkelijk meer bewoonbare gedeelten uitmaakten van den geheelen kasteelbouw. De lage terreinligging achter het tegenwoor dige kantongerecht, wijst overigens nog heen op de voormalige lagere ligging der hofpleinen. Door die meer algemeene grondophooging werd pas eerst aanleg van tuinen of z. g. prieelen mogelijk, ver moedelijk destijds van meer eenvoudigen vorm. n) In den loop der i4de en i5de eeuw ondergaan die tuinen allerlei wijzigingen, worden zij door inbouwingen verengd, en naar de heerschende begrippen en behoeften verfraaid of tot andere doeleinden bestemd, blijvende echter de hoofdbestemming als binnenpleinen behouden. Door aan leg van twee galerijen d en dY in de tweede helft der i4de eeuw, waar mogelijk reeds voor dien tijd doel-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 59