Mededcelingen” hebben dit jaar op dezen bundel hebben medegewerkt, mijn Th. MORREN. Mei 1902. De Bijdragen en zich doen wachten. De feestavond van den ificn Februari heeft daaraan grootendeels schuld. Bovendien werd de uitgave vertraagd door de Commissie voor de Kroniek, die eerst in April met haar arbeid gereed kwam. Die arbeid is belangrijker dan te voren. De Commissie, volgens den wensch der ledenvergadering in het leven geroepen, had tot taak een meer uitvoerige kroniek samentestellen en daarin gegevens bijeen te brengen, welke niet zoo gemakkelijk uit andere bronnen kunnen wor den geput en die voor het nageslacht als bouwstof kunnen dienen voor de geschiedenis van ’s- Gravenha ge in deze eeuw. De op deze, wijze samengestelde kroniek loopt evenwel slechts van September tot ultimo December. Het volgend jaar hoopt de Commissie vollediger werk te kunnen leveren, terwijl er naar zal worden gestreefd om de Bijdragen wederom in het begin van het jaar te doen verschijnen. Allen, die aan oprechten dank. De grootere omvang van den inhoud moge een vergoe ding zijn voor de latere verschijning.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 6