6i HET BINNENHOF VAN I247--I747. zaal 15de eeuw bleven zij anders in de hoofdstad van het na burige Sticht in zwang. 36) In het laatst der eeuw verlustigde de Hertog zich met kaatsen, verder met schietoefeningen in den naburigen door hem opgerichten (St. Jorys) Doelen, of ook met het jachtvermaak, te paard of te voet, met zijne goed onder- richte valken, vergezeld van keur van jachthonden. Voor zijne gemalin zullen andere minder vermoeiende vermaken en bezigheden hebben bestaan, waaronder het dansver- maak in de Groote zaal zal hebben gegolden, terwijl dat de hooge vrouwe bij tijd en wijle hare ontspanning zocht door zich op den kalmen vijver te laten rondvoeren. Doch ook nu en in het begin der i5dB eeuw waren binnen den Hove zeer gezocht minnezangers en dichters, als Augustynken van Dordt, Willem van Hildegaersberg en Dirk Potter. 87) Zijn uitgebreid hof verplichtte Albrecht tot verschillende uitbreidingen der bestaande gebouwen. In 1376 ving hij den aanbouw aan van het voorportaal aan de Groote zaal, dat in volgende eeuwen meer en meer tot onher kenbaar wordens werd verknoeid en vertimmerd, waar boven de Hertog reeds dadelijk zelf een „nieuwe” kamer, waarvan de oorspronkelijke bestemming onbekend blijft, deed timmeren. Dit vierkante portaal verkreeg, als des tijds gebruikelijk, kanteelen, en was, zoo onder als boven, overwelfd. ss) Doch ook zijn vijverkwartier deed de Hertog door een overdekten gang in gemeenschap brengen met die zelfde zaal, denkelijk ook op eene of andere wijze, hetzij door den vierkanten toren, hetzij langs de Dollegraafskamer, met de oude zaal. 39) Om reden dat de vloeren van de en van de Beijersche kamer, enz. hoog boven den beganen grond lagen, moet hier sprake zijn van een bovengang.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 71