62 HET BINNENHOF VAN I247—I747. Richten wij opnieuw ons oog op Albrechts huisgezin, dan blijken thans alle diens zeven kinderen nog minder jarig, tusschen den leeftijd van wellicht zestien en slechts een enkel jaar. Hun aller verblijf binnen den hove is niet aan te toonen. Zeker is het, dat tegen 1378 voor den ongeveer dertienjarigen erfopvolger een nieuw kwar tier werd aangebouwd of ingericht, ten zuiden van de oude zaal, en .daarmede door zekeren gang in verbinding gebracht. Dit kwartier staat in de i5de eeuw bekend als de kamer of kamers van Oistervant. Tot op zijn optreden als Heer dezer landen in 1404 heeft vermoede lijk Willem VI, hoewel wegens allerlei verwikkelingen herhaaldelijk afwezig, steeds daar verblijf gehouden. Eenige ruimere uitbreiding ondergingen die kamers vermoedelijk tegen 1385, toen Hertog Willem huwde met Margaretha van Bourgondië. Tegen 1448 blijkt het kwartier althans uit minstens vier kamers te bestaan. 40) Het is thans inwendig denkelijk geheel gewijzigd. Wanneer nu verder in 1379 en 1380 vermeld wordt in de rekeningen een „vrouwen earner van Gelre” wijst dit op het huwelijk, in 1379 gesloten tusschen de oudste dochter Catharina, sinds 1371 minderjarige weduwe van Eduard van Gelre, met Hertog Willem van Gulik. Haar duurzaam verblijf binnen den hove hield dus destijds op, even als dat van hare zuster Margaretha in 1385, toen deze uitgehuwd werd aan Jan, Hertog van Bourgondië. De derde zuster Johanna kan toenmaals ook reeds ge huwd zijn; zeker was de jongste, mede Johanna of Ida genaamd, nog in 1387 (35r.) ongehuwd, toen er sprake blijkt van „mire jonevrouwen earner van Henegouwen”. Zij beiden huwden Albrecht van Oostenrijk en den Koning van Bohemen. Weinige merkbare grootsche veranderingen schijnt het hof dezer dagen te ondergaan, behoudens meer gewone

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 72