65 HET BINNENHOF VAN 1247 1747. In allerlei meer gewichtige zaken besliste verder diezelfde Raad en gemeene steden van Holland en Zeeland. O. a. in 1393 in zake muntslag en munt (Idem, III, p. 593), en hoewel niet veel bekend is omtrent de meer rechter lijke functiën van den Raad, zoo schijnen die reeds toen wel eenigszins bestaan te hebben, daar in 1401 b. v. ook zeker appel op eene beslissing van schout en schepenen van Heusden door hen behandeld werd. (Idem, p. 735). Meer dan ooit trad nu ’s Graven Tresorier als hoofd van den Raad op. In het begin der i5de eeuw vinden wij dien dan ook gevestigd naast den Raad. Diens kamer en keuken lag waarschijnlijk ten oosten van de Raadkamer, terwijl ten westen daarvan dan vermoedelijk de schrijf- en klerke- kamers, samen mogelijk door tusschenschot verdeeld, doch overigens één groot vertrek vormende, zullen ge zocht moeten worden, zijnde eerstgemelde kamer later bekend als rentmeester-generaals contoir. 41) Ter verduidelijking dezer aanteekening diene, dat op 16 Nov. 1432 Hertog Philips aanstelde een rent- meester-generaal (in plaats van den vroegeren tresorier) ondergeschikt aan de Raden en Ontvangers van den Bourg, vorst. In 1469 schafte Karei de Stoute deze betrekking af, behoudende alleen de vier groote rent meesterschappen van Nd-HolL, Zd-Holl., KennemerL, en Friesland. Wegens den omvang der beden werden in 1474 daarnevens twee afzonderlijke ontvangers ingesteld. Van 1479 tot 1500 is opnieuw sprake van rentmeesters- generaal, die echter daarna onder Philips den Schoone weder werden opgeheven, (v. Riemsdijk. Hof v. Holl.; Blok. Holl. stad onder de Bourg. Oostenr. heerschappij). In de laatste jaren zijns levens bleef de Hertog zich wijden aan zekere uitbreiding van zijn Hof; het is te betreuren dat de rekeningen zich dienaangaande slechts in hoofdzaak uitlaten, zoodat men slechts gissenderwijze 5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 75